Partner login

Standarder og symboler

Snickers Workwear - Danmark

Disse symboler hjælper dig med at finde det rigtige arbejdstøj. De bruges som retningslinjer i produktbeskrivelserne. Følgende definitioner er gældende:

SW Funktioner | standarder for personlige værnemidler | vaskeinstruktioner | Patenteret EU design

Snickers Workwear´s Funktioner

KneeGuard™
Multi pocketMultiPocket™
Mobile phoneMobiltelefon

standarder for personlige værnemidler

PPE forordning (EU) 2016/425

Det overordnede formål med forordningen om personlige værnemidler (PPE) er at fastsætte regler for udstyr, der er konstrueret og fremstillet til at bæres eller holdes af en person til beskyttelse mod en eller flere risici for denne persons sundhed eller sikkerhed.

Fra PPE direktiv 89/686/EEC til PPE forordning (EU) 2016/425

Forordningen erstattede det gamle PPE-direktiv 89/686/EØF fra den 21. april 2018. Den nye forordning afspejler nye teknologier og processer til udvikling og markedsføring af PPE-produkter. Ud over at afspejle ny teknologi er den nye forordning blevet udformet for at forbedre forbrugersikkerheden og sikre loyal konkurrence mellem virksomheder og markeder.

Den nye forordning skal ikke indarbejdes i de enkelte medlemsstaters nationale lovgivning, da den er en bindende lovgivningsmæssig retsakt. Den vil finde anvendelse i sin helhed i hele EU, uden at der er behov for særskilt national lovgivning. Den omfatter også EØS/EFTA-medlemmer (Liechtenstein, Norge og Island). De lande, der er omfattet af specifikke aftaler om gældende fællesskabsret (Schweiz, Tyrkiet), skal også anvende forordningen.

De vigtigste ændringer i den nye forordning er:

  • Ansvar er skitseret for importører og distributører, også online.
  • En EU-overensstemmelseserklæring skal ledesage produktet, eller brugerinformation skal indeholde tilsvarende oplysninger og skal også vise internetadressen, hvor der er adgang til EU-overensstemmelseserklæringen.
  • Teknisk dokumentation og EU-overensstemmelseserklæring skal være tilgængeligee i 10 år efter, at det pågældende produkt er blevet bragt i omsætning.
  • Obligatorisk maksimal gyldighedsperiode for certifikatet er på 5 år.
  • Fabrikanten skal angive sit (1) navn, (2) registrerede handelsnavn eller -varemærke og (3) en enkelt postadresse, hvor de kan kontaktes på selve produktet, eller hvis det ikke er muligt på grund af produktets størrelse eller fysiske egenskaber, på emballagen og/eller i den medfølgende dokumentation.
  • Produkter skal være mærket med type, serienummer eller partinummer.
  • Enhver kompetent markedsovervågningsmyndighed har tilladelse til og rådes til direkte at kontakte den erhvervsdrivende, også selv om denne er etableret i en anden medlemsstat.

Forordningen fastsætter forskellige kategorier af PPE, såsom arbejdstøj, reguleret af EN ISO
13688:2013; arbejdshandsker, reguleret af EN 420:2003 + A1:2009; samt øjen-,
øre- og
fodbeskyttelse.

Mere information påt Europa Kommisionen


PERSONALIGE VÆRNEMIDLER (PPE).

Når CE-mærket bruges alene i beskrivelserne af vores bukser, henviser det til knæbeskyttelsen. Det bruges også til at vise, at vores arbejdshandsker overholder CE-normerne.


EN 342 - BESKYTTELSESBEKLÆDNING MODE KULDE

EN 342 specificerer krav og ydeevne for tøj designet til at beskytte mod afkøling af kroppen i kolde omgivelser. Certificeringen kan gælde en enkel beklædningsdel eller et helt sæt, der består af flere lag.

At iføre sig flere lag er en fantastisk måde at øge isoleringen og øge beskyttelsen mod kulde. Et lagdelt sæt tøj gør det også nemt at tilpasse tøjet til hurtige temperaturændringer.

Husk, at sved bør undgås ved vedvarende udsættelse for kulde, da fugtabsorptionen gradvist nedsætter isoleringen. Desuden øger vind behovet for beskyttelse.

EN 14058-standarden er nært beslægtet med EN 342. EN 14058 kræver et lavere beskyttelsesniveau og gælder for tøj beregnet til arbejde i kølige omgivelser, dvs kølehuse (køleområder til opbevaring af fødevarer osv.)


EN 343 - BESKYTTELSESBEKLÆDNING MOD REGN

Regn gør ikke kun brugeren våd, men også kold, og hæmmer dennes arbejdsindsats.

EN 343 angiver funktionen og kravene til beklædning, der beskytter mod regn og fugt. Standarden definerer vandindtrængningsmodstanden i tøjets stof og sømme samt vandtætheden. Begge egenskaber har tre klassificeringer – 1, 2 og 3 – hvor 3 angiver den bedste ydeevne.

Husk, at selv om et certificeret produkt beskytter mod regn, kan bæreren stadig blive våd og kold indefra gennem kraftig svedafsondring og mangel på effektiv ventilation (åndbarhed) i tøjet. For at minimere ophobning af fugt (sved) fra kroppen skal brugeren vælge beklædningsgenstande baseret på intensiteten af deres arbejde. Jo højere intensitet, jo mere åndbarhed er der behov for, og vice versa.


EN ISO 20471 - HIGH VISIBILITY BEKLÆDNING (ADVARSELSTØJ)

EN ISO 20471 fastlægger krav til advarselsbeklædning, der visuelt skal signalere brugerens tilstedeværelse. Der indgår funktionskrav til farve og retrorefleksion samt til minimumarealerne og fordelingen og placeringen af fluorescerende materialer og refleksmaterialer.

Standarden omfatter tre forskellige klassificeringer, hvor 3 angiver det højeste niveau af synlighed. For hver klassificering angiver standarden overfladearealet og placeringen af fluorescerende, reflekterende og kontrasterende materialer. Fluorescerende og reflekterende materialer er ikke det samme, når det gælder beregning af overfladearealet, da de har forskellige formål.

Beklædningsgenstande kan kombineres for at opnå større synlighed og en højere klassificering. Dog er 1+2 ikke altid lig med 3. Det afhænger af overfladearealet af det pågældende materiale (fluorescerende eller reflekterende).


EN 388 - BESKYTTELSESHANDSKER MOED MEKANISKE RISICI

Denne standard gælder for alle typer beskyttelseshandsker med hensyn til fysisk og mekanisk nedbrydning forårsaget af slitage, skæreskader, rifter, punkteringer og evt. slag.

En ydelsesklassificering beregnes på basis af hvert testresultat: jo højere tallet er, jo højere er beskyttelsesniveauet. Resultaterne vises ved hjælp af et piktogram, der gør det nemmere at forstå handskernes styrke.

a. Slidstyrke: Baseret på det antal slidcyklusser, som det kræver at slide hul i
prøvehandsken. Slidstyrke måles i antal cyklusser, der skal til for at slide
hul. Den højeste beskyttelsesklassificering er 4, svarende til 8.000 cyklusser.

b. Skærebeskyttelse mod roterende rund klinge: Baseret på det antal cyklusser, der kræves for at skære igennem prøven med en roterende rund klinge ved konstant hastighed. Resultatet sammenlignes med et referencemateriale, og der beregnes et indeks. Den højeste beskyttelses-klassificering er 5, svarende til et indeks på 20.

c. Rivstyrke: Baseret på den kraft, som skal bruges for at rive prøven fra hinanden. Rivstyrken defineres som den kraft, der kræves for at lave en flænge i en firkantet prøve, som er skåret halvvejs over i længden. Prøven skal rives helt fra hinanden. Den højeste beskyttelses-klassificering er 4, svarende til 75 newton.

d. Punkteringsbeskyttelse: Baseret på den kraft, der kræves for at stikke hul i prøven med en spids, som har et standardmål og en vis hastighed (10 cm/min). Den højeste beskyttelses-klassificering er 4, svarende til 150 newton.

I alle tilfælde angiver 0 den laveste beskyttelsesklassificering, som vist nedenfor. Dette er kravene til hver beskyttelsesklassificering. Beskyttelsesklassificeringen vises ved siden af piktogrammet.

e. Skærebeskyttelse mod lige klinge: Baseret på en lige klinge, der er trukket på tværs af prøven, indtil der er skåret igennem. Måler den kontaktbelastning, der påføres klingen for at foretage en gennemskæring over en 20 mm skærelængde. Klassificeringen går fra "niveau A" skærebeskyttelse med en kontaktbelastning på mellem 2 N og 5 N, op til "niveau F" med en kontaktbelastning på over 30 N.

f. Modstandsdygtighed over for slag: Dette er en valgfri test og bruges til handsker, der har specifikke egenskaber mht. modstandsdygtighed over for slag påført håndfladen, bagsiden af
hånden eller knoerne. Test udføres i overensstemmelse med pkt. 6.9 i EN 13594:2015 – Beskyttelseshandsker til motorcyklister. Der tilføjes en mærkningskode "P" for handsker, der opfylder kravene til modstandsdygtighed over for slag.

Beskyttelsesklassificering
0
1
2
3
4
5
a. Slidstyrke (cyklusser) <100 100 500 2000 8000
b. Skærebeskyttelse mod roterende rund
klinge (indeks)
<1.2 1.2 2.5 5.0 10.0 20.0
c. Rivstyrke (N) <10  10 25 50 75

d. Punkteringsbeskyttelse (N)

<20 20 60 100 150

Klassificering

A B C D E

F

e. Skærebeskyttelse mod lige klinge (N)

2 5 10 15 22

30

f. Modstandsdygtigthed over for slag

Godkendt (P) Ikke godkendt (blank)

BRUGERVEJLEDNING (pdf, 2.7 MB)


EN 511 - BESKYTTELSESHANDSKER MOD KULDE

Denne standard gælder for alle handsker til beskyttelse af hænderne mod konvektions- og kontaktkulde ned til –50 °C. Beskyttelse mod kulde angives med et piktogram efterfulgt af en serie på 3 beskyttelsesklassificeringer, der vedrører specifikke beskyttende egenskaber. Den højeste beskyttelsesklassificering er 4.

a. Modstand mod konvektionskulde: Beskyttelsesklassifikation 0-4. Baseret på handskens termisk isolerende egenskaber, som fastslås ved at måle overførslen af kulde via konvektion.

b. Modstand mod kontaktkulde: Beskyttelsesniveau 0-4. Baseret på handskematerialets termiske modstand, når det udsættes for kontakt med en kold genstand.

c. Vandgennemtrængelighed: 0 eller 1. 0 = Vandgennemtrængning efter 30 minutter. 1 = Ingen vandgennemtrængning.

X = Beskyttelsesniveau ikke testet.

Alle handsker skal også opnå en beskyttelsesklassificering på mindst 1 for slid- og rivestyrke i henhold til EN 388.

BRUGERVEJLEDNING (pdf, 2.7 MB)


EN ISO 11611 - BESKYTTELSESBEKLÆDNING TIL BRUG I SVEJSNING OG BESLÆGTEDE PROCESSER

EN 11611 specificerer materialets ydeevne og designkrav til tøj udviklet til at beskytte mod varme, flammer og svejsning. Denne standard svarer i alt væsentligt til svejsningsudgaven af EN 11612, og den definerer beskyttelse mod glødhede fra forskellige varmekilder, såsom åben ild, stænk af smeltet jern og termisk ledning. Derudover beskytter beklædningsgenstande, der er certificeret i henhold til EN 11611, mod termisk stråling fra lysbuen og minimerer risikoen for elektrisk stød ved kortvarig, utilsigtet kontakt med strømførende elektriske ledninger.

EN 11611 har to klasser – klasse 1 og klasse 2 – afhængigt af den anvendte svejseteknik. Klasse 1 dækker mindre farlige svejseteknikker og situationer samt lavere niveauer af stænk (af smeltet metal) og termisk stråling, mens klasse 2 omfatter mere farlige svejseteknikker og situationer samt højere niveauer af stænk og termisk stråling.

Standarden omfatter også flere designkrav, såsom at dragter helt bør dække den øvre og nedre torso, nakke, arme og ben, og at eksterne lommer bør være dækket af flapper, der er mindst 20 mm bredere end åbningen på lommen.


EN 13034 - BESKYTTELSESBEKLÆDNING MOD FLYDENDE KEMIKALIER

EN 13034 specificerer kravene til beklædning, der giver begrænset beskyttelse mod flydende kemikalier, og er målrettet mod erhverv og situationer, hvor brugeren relativt let kan komme væk fra risikomiljøet og hurtigt fjerne tøjet. Typiske erhverv omfatter vognmænd, der kører benzintankvogne, og serviceteknikere, der lejlighedsvis håndterer smøremidler, syrer osv. For barskere miljøer med større risici kræves stærkere beskyttelsesbeklædning.

Klassifikationstype 6 vedrører kedeldragter med fuld beskyttelse mod kemikalier, hvorimod type PB vedrører delvis kropsbeskyttelse, f.eks. jakker og bukser. Standardens designkrav angiver, at beklædningsgenstanden ikke må have nogen egenskaber, der kunne opsamle flydende kemikalier og holde dem på overfladen af stoffet (såsom ubeskyttede lommer).

Bemærk, at, da flydende kemikalier ofte er brandfarlige, skal brugeren bære antistatisk tøj for at opnå optimal beskyttelse, samt flammehæmmere. EN 13034 og EN 1149 er en rigtigt god kombination til dette formål.


EN ISO 11612 - BESKYTTELSESBEKLÆDNING MOD VARME OG FLAMMER

EN 11612 specificerer kravene til tøj, der er designet til at beskytte mod varme og/eller flammer (dækker ikke beskyttelse af brandfolk og svejsere). Standarden omhandler beskyttelse mod antændelse fra forskellige varmekilder: (A) begrænset flammespredning, A1 overfladeantændelse og A2 kantantændelse; (B) konvektionsvarme; (C) strålevarme; (D) stænk af smeltet aluminium; (E) stænk af smeltet jern og (F) kontaktvarme (strygejern, kogeplader osv.).

Beklædningsgenstande, der er certificeret i henhold til EN 11612, bør anvendes sammen med andet beskyttelsestøj, der opfylder kravene i EN 11612. Desuden kræver standarden fuld beskyttelse af arme og ben, hvilket betyder, at T-shirts og shorts ikke opfylder EN 11612-kravene. Brugeren kan dog bære tøj, der er certificeret i henhold til EN 14116 (et lavere beskyttelsesniveau, som ikke har de samme designkrav) indenunder for at opnå større beskyttelse.
For at sikre fuld beskyttelse skal hoved, nakke, hænder og fødder være dækket af andet godkendt beskyttelsestøj. Bemærk, at beklædningsgenstande, der er klassificeret som undertøj, altid skal bæres sammen med ydre beklædningsgenstande, der opfylder beskyttelseskravene i EN 11612. Undertøj giver ikke tilstrækkelig beskyttelse i sig selv.

BRUGERVEJLEDNING (pdf, 442 kB)


EN ISO 14116 - BESKYTTELSESBEKLÆDNING MOD FLAMMER

EN 14116 specificerer ydeevnen for beskyttelsestøj til brugere, der udsættes for lejlighedsvis, kortvarig kontakt med åben ild uden andre termiske risici. Denne standard er en "lettere" version af EN 11612 og er relevant for tøj uden lange ærmer og ben samt tilbehør såsom hatte, huer, elefanthuer, sokker, underbukser osv.

EN 14116 fås i tre forskellige indekser – 1, 2 og 3 – hvor indeks 3 definerer de højeste beskyttelseskrav. Materialer, der er klassificeret som indeks 1, må ikke bæres direkte på huden, og beklædningsgenstande, der indeholder indeks 1-materialer, må kun bæres uden på indeks 2- eller 3-beklædningsgenstande.

BRUGERVEJLEDNING (pdf, 204 kB)


EN 1149-5 - BESKYTTELSESBEKLÆDNING MED ELEKTROSTATISKE EGENSKABER

EN 1149-5 angiver materialets ydeevne og designkrav til beskyttelsestøj med elektrostatiske egenskaber. Disse beskyttende beklædningsgenstande er beregnet til at undgå risikoen for opflamning/elektrisk udladning (dannelsen af gnister), når for eksempel en albue eller et knæ strejfer en væg eller lignende overflade/genstand. Dette er absolut nødvendigt, når man arbejder med brændbare materialer som gasser og benzin.

Materialets ydeevne er baseret på materialets overflademodstand, elektriske modstand og ladningshenfald. For at være fuldt beskyttet skal alle materialer, der ikke overholder kravene, og ledende dele (lynlåse osv.) dækkes fuldt ud. Hertil kommer, at personen skal være korrekt jordet ved at bære sko, så statisk elektricitet kan udledes i jorden.

Bemærk, at EN1149-5-certificering ikke er tilstrækkelig til arbejde, der involverer finelektronik og lignende følsom elektronik (mikrochips, trykte kredsløb, mobiltelefon osv.). Til denne type arbejde er EN 61340-certificeret beskyttelsesdragt påkrævet.


IEC 61482-2 - BESKYTTELSESBEKLÆDNING MOD TERMISKE RISICI FRA LYSBUER

På trods af, at man tager flere forholdsregler, forekommer der mange ulykker med lysbuer hvert år. IEC 61482-2 specificerer kravene til beklædningsgenstande, der beskytter mod termiske farer ved lysbuer. Disse beklædningsgenstande tilhører risikokategori III, som omhandler tøj, der anvendes i højrisikomiljøer og er certificeret til at undgå andengradsforbrændinger i tilfælde af lysbuer (overslag).

Beskyttelse mod lysbuer handler kort sagt om beskyttelse mod energi, målt i kalorier (cal/cm²). For at måle produktets beskyttelsesniveau udsættes tøjet for to forskellige testmetoder: åben lysbuetest og box-test. Testmetoderne anvender forskellige testopsætninger, bueindstillinger, testparametre, testprocedurer og resultatparametre. Resultaterne af hver testmetode er ikke fysisk sammenlignelige eller matematisk konvertible. Lysbueklassifikationen skal testes og vurderes ved hjælp af enten den ene eller den anden af de to metoder.

For åben lysbuetest angives testresultaterne som ATPV-værdier (Arc Thermal Performance Value) eller EBT50-grænseværdier (Energy Break-open Threshold, dvs. grænsen, hvor der begynder at vise sig huller i stoffet). Ingen af de to værdier er bedre end den anden. Generelt er beklædningsgenstande/stoffer, der får en EBT50-værdi typisk mere isolerende, end de er stærke, og ATPV-beklædningsgenstande/stoffer er normalt stærkere, end de er isolerende.

I en box-test udsættes genstanden for en begrænset og styret lysbue i enten 4 kA (klasse 1) eller 7 kA (klasse 2).

Bemærk, at alle beklædningsgenstande, der bæres, skal yde beskyttelse mod lysbuer. Dette omfatter undertøj, sokker, handsker og T-shirts eller skjorter, der bæres under det yderste lag. Husk, at jo flere lag lysbuebeskyttende tøj, der bæres, jo højere er beskyttelsesniveauet.


EN 14404 - KNÆBESKYTTELSE

Denne standard omfatter størrelse, fordeling af tryk, indtrængningsmodstand og brugertest af knæpuder.

Type 2, niveau 1
Pålidelig knæbeskyttelse for personer med manuelt arbejde i et mobilt arbejdsmiljø, der indebærer, at de regelmæssigt skal knæle for at udføre deres arbejde. Designet til at beskytte knæene mod småsten, søm og andre små genstande på op til 1 cm i størrelse på hårde og plane overflader.

Type 2, niveau 0
Effektiv knæbeskyttelse for personer med manuelt arbejde, der indimellem har brug for at arbejde på knæ indendørs. Designet til at beskytte knæene på plane overflader.

Knæpuder fra Snickers Workwear er beregnet og certificeret til brug sammen med knælommer i bukser fra Snickers Workwear, i henhold til EN 14404:2010. Disse knæpuder er ikke certificeret til andre buksemærker.

Til toppen af denne side.

vaskeinstruktioner

Do not iron Må ikke stryges
Iron max 110 Stryges ved max. 110°C
Iron max 150 Stryges ved max.150°C
Iron max 200 Stryges ved max. 200°C
40 degree Vaskes ved max. 40°C
60 degree Vaskes ved max. 60°C
85 degree Vaskes ved max. 85°C
Dry cleaning Må renses
No dry cleaning Må ikke renses
Tumble dry normal Tørretumbling ved lav temperatur
Tumlel drying norm Tørretumbling ved normal temperatur
Do not tumble Må ikke tørretumbles
No bleach Må ikke bleges

Til toppen af denne side.

Patenteret og registreret eu-Design (RCD).

Innovation og produktudvikling er selve kernen i Snickers Workwear. Som et resultat af vores intense fokus har mange af vores avancerede produkter og løsninger registrerede patenter. Mange produkter er også registreret som Registered Community Design (RCD).

I vores katalog er produkter med registreret design eller med funktioner, der er inkluderet i patentansøgningerne eller patenter markeret med nedenstående symboler.

Patent info Dette produkt er patenteret eller har en patentansøgning i udvalgte lande både i og uden for Europa.
Registreted design Dette produkt har et Registered Community Design (RCD), eller national design registrering.

Til toppen af denne side.

Spørg os