Personlige værnemidler

Personlige værnemidler iconPersonlige værnemidler

Det overordnede formål med forordningen om personlige værnemidler (PPE) er at fastsætte regler for udstyr, der er konstrueret og fremstillet til at bæres eller holdes af en person til beskyttelse mod en eller flere risici for denne persons sundhed eller sikkerhed.

Fra PPE-direktiv 89/686/EØF til PPE-forordning (EU) 2016/425: Forordningen erstattede det gamle PPE-direktiv 89/686/EØF den 21. april 2018. Den nye forordning afspejler nye teknologier og processer til udvikling og markedsføring af PPE-produkter. Ud over at afspejle ny teknologi er den nye forordning blevet udformet med henblik på at forbedre forbrugersikkerheden og sikre fair konkurrence mellem virksomheder og markeder.

Den nye forordning skal ikke indarbejdes i de enkelte medlemsstaters nationale lovgivning, da den er en bindende lovgivningsmæssig retsakt. Den vil finde anvendelse i sin helhed i hele EU, uden at der er behov for særskilt national lovgivning. Den omfatter også EØS/EFTA-medlemmer (Liechtenstein, Norge og Island). De lande, der er omfattet af specifikke aftaler om gældende fællesskabsret (Schweiz, Tyrkiet), skal også anvende forordningen.

De vigtigste ændringer i den nye forordning er:

  • Importørernes og distributørernes ansvar er skitseret, også online.
  • Produktet skal ledsages af en EU-overensstemmelseserklæring eller brugerinformation, som indeholder tilsvarende oplysninger, og der skal også vises en internetadresse, hvor der er adgang til EU-overensstemmelseserklæringen.
  • Den tekniske dokumentation og EU-overensstemmelseserklæringen skal være tilgængelige i 10 år efter, at det pågældende produkt er blevet bragt i omsætning.
  • Gyldighedsperioden for en attest må højst være fem år.
  • Fabrikanten skal angive (1) sit navn, (2) sit registrerede handelsnavn eller -mærke og (3) én enkelt postadresse, hvor den pågældende kan kontaktes, på selve produktet eller, hvis det ikke er muligt på grund af produktets størrelse eller fysiske egenskaber, på emballagen og/eller i den medfølgende dokumentation.
  • Produktet skal være mærket med type-, serie- eller partinummer.
  • Enhver kompetent markedsovervågningsmyndighed har tilladelse til og rådes til direkte at kontakte den erhvervsdrivende, også selvom denne er etableret i en anden medlemsstat.

Forordningen fastsætter forskellige kategorier af personlige værnemidler, såsom arbejdsbeklædning, som er reguleret i EN ISO 13688:2013; arbejdshandsker, som er reguleret i EN 420:2003 + A1:2009; samt øjen-, øre- og fodbeskyttelse.

Du kan få flere oplysninger på Europa-Kommissionen