Vores klimapåvirkning i 2022

For at fastholde vores fokus på at reducere vores miljøaftryk har vi sat os klimamål inden for alle tre områder i GHG-protokollen, der er i tråd med Parisaftalen. Vi har beregnet vores CO2-udledninger på område 1 og 2 siden 2018 og på alle tre områder siden 2020.

Vores klimaberegninger for 2022 viser en 8% reduktion af emissionerne inden for område 1 og 2 sammenlignet med referenceåret (2018), men en betydelig stigning på hele 39% inden for område 3 sammenlignet med referenceåret (2020). Denne stigning er primært et resultat af en kraftig generel salgsfremgang og en stor tilvækst i forsyningsniveauerne. Produktionsemissionerne pr. købt produkt blev dog reduceret med 15% i forhold til referenceåret (2020), i høj grad som følge af en større andel af vedvarende energi i forsyningskæden.

Beregningerne for 2022 viser, at 1% af vores emissioner kommer fra område 1 og 2, mens hele 99% stammer fra område 3. Emissionerne fra område 1 og 2 lød på 673 tons CO2e i 2022, hvilket er en reduktion på 8% siden vores referenceår (2018). Hovedparten af udledningerne (69%) kommer fra de køretøjer, som virksomhedens salgsorganisationer driver. Som led i elektrificeringen af vognparken i tråd med Hultafors Groups bilpolitik er det vores mål at reducere disse emissioner betydeligt. Kun 1% af emissionerne stammer fra indkøbt energi, takket være den høje brug af vedvarende elektricitet (97%) på tværs af vores lokationer.

Eftersom hele 99% af Snickers Workwears emissioner ligger i område 3, er vi nødt til at arbejde tæt sammen med vores partnere, leverandører og kunder, så vi kan reducere dem markant. I 2022 lød emissionerne i område 3 på 59.466 tons CO2e, hvilket er en stigning på 39% siden referenceåret. Stigningen kan til dels forklares med en vedvarende solid salgsfremgang, men også en forøgelse af vores lagerbeholdninger, der har haft til formål at imødekomme kundebehovene i kølvandet på pandemien. Da pandemirelaterede forstyrrelser såsom fabriksnedlukninger og logistiske udfordringer aftog i slutningen af 2022, kom der hurtig fart på forsyningskædens leveringstider, hvilket resulterede i større lagerbeholdninger og dermed mere udledning. På den positive side viser beregninger en 15% reduktion i produktionsemissionerne pr. købt produkt [kg CO2e/købt produkt] i forhold til referenceåret. Reduktionen i emissioner kan tilskrives en større brug af vedvarende energikilder i forsyningskæden samt et skifte i mikset af købte produkter til fordel for en større mængde produkter med lavere emission.

Hele 93% af emissionerne i område 3 kommer fra købte produkter og tjenester, hvor den største andel kan henføres til tekstil produktion og udvinding af råstoffer. Langt de fleste emissioner sker under våd behandling, en meget energikrævende proces inden for tekstilproduktion. Med direkte kommunikation med alle materialeleverandører, veletablerede købspraksisser og en dybt forankret langsigtet partnerskabs- og forsyningskædestrategi er vores indsats for at reducere aftrykket allerede godt i gang. Men for at opnå yderligere substantielle klimareduktioner vil det blive afgørende med transparens og kontinuerligt samarbejde med både beklædnings- og råstofproducenter.

I 2022 er andelen af primære data i GHG-beregningen blevet øget signifikant. Ved at beregne påvirkningen med primære data i stedet for globale gennemsnit afspejler den rapporterede påvirkning den faktiske situation i Snickers Workwears forsyningskæde. Primære data udgør grundlaget for dialogen om forandringer i forsyningskæden, og alle klimaeffektændringer, der sker på producentniveauet, afspejles i brandets klimarapportering. Det største potentiale for at reducere Snickers Workwears påvirkning i forsyningskæden ligger i større energieffektivitet og omstilling til vedvarende energi. Men begge aspekter kræver komplekse og tidskrævende omstillinger, og effekterne af ændringer kan først måles og rapporteres året efter implementeringen.

En køreplan for reduktioner

I sidste kvartal af 2022 iværksatte vi en dybdegående analyse for at fastslå omfanget af de reduktioner, der kræves for at nå vores klimamål, ved hjælp af en klimareduktionsmodel. Resultatet vil fungere som et vigtigt styringsdokument, da det vil danne grundlag for prioritering, identifikation af risici, udfordringer og muligheder og først og fremmest være et understøttende værktøj i det løbende arbejde med vores klimastrategi.

Forklaring af område 1, 2 og 3

DIREKTE: Område 1 Direkte drivhusgasemissioner kommer fra kilder, der styres af virksomheden.

INDIREKTE: OMRÅDE 2 Drivhusgasemissioner fra udvinding af energi købt af virksomheden.

SUPPLERENDE: OMRÅDE 3 Indirekte drivhusgasemissioner, der optræder i virksomhedens forsyningskæde.